អ្នកធ្លាប់បានចែករំលែកចំណេះ ដឹងដល់អ្នកដទៃដែរ​ ឬទេ?

Posted on: March 28, 2013 Posted by: Manin Oem Comments: 0

អ្នកធ្លាប់បានចែករំលែកចំណេះ ដឹងដល់អ្នកដទៃដែរ​ ឬទេ?

ការចែករំលែក ពិតជាមានសារៈសំខាន់​ណាស់​សំរាប់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប។ លោក ថូ បារាំង បាន​លះបង់​ពេល​វេលា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បី​ពាំ​នាំយក​មក​​នូវបទ​ពិសោធ​ និង​ចំណេះដឹង​​មកចែក​រំលែក​​ដល់សិស្ស​កំពុង​​សិក្សា​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ​​ចន្លាសដៃ។ គោល​បំណង​នៃការ​ចែក​រំលែក​ជាគន្លឹះ​មួយ​សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​ការ​បោះបង់​ការ​សិក្សា ព្រម​ទាំងឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ឧបសគ្គ និង​ភាព​តស៊ូ​ព្យាយាម​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត ដូចជា​រូបគាត់​ផ្ទាល់។ គាត់​បាន​ផ្តល់​ជា​អនុសាសន៍​ដល់​សិស្ស​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខ្ពស់​ទៅ​លើ​ការ​សិក្សា​ជា​ជាង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ឥតប្រយោជន៍ ​ជា​ពិសេស​ព្យាយាម​ចៀសវាង​ពីការ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ដោយ​ខុសច្បាប់៕