បទបង្ហាញពីអាជីពជាគ្រូបង្រៀន

Posted on: March 28, 2013 Posted by: Manin Oem Comments: 0

បទបង្ហាញពីអាជីពជាគ្រូបង្រៀន

ថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៣ ក្រុម​ការងាររបស់​ផេពភី បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដោយ​អ្នក​គ្រូ លន គង្គា ស្ដី​ពី​អាជីព​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ​ចន្លាស់ដៃ។ ក្នុង​សកម្មភាព​នោះ មាន​សិស្ស​ចូល​រួម​សរុប​ចំនួន ២២ នាក់ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​សិស្ស​មក​ពី​ថ្នាក់​ទី ១២ ចំនួន ១០នាក់​នៃ​វិទ្យាល័យ​ក្រឡាញ់​មាន​ទី​លំនៅ​ក្នុង​ឃុំ​ចន្លាស់ដៃ និង ថ្នាក់ទី៩ ចំនួន ១២នាក់​នៃ​អនុវិទ្យាល័យ​ចន្លាស់ដៃ ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​នេះ​ក្នុង​គោល​បំណង​ចង់​ឱ្យ​សិស្សា​នុសិស្ស​បាន​ដឹង​ពី​ព័ត៌មាន​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​ប្រលង​យក​អាជីព​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ជា​ពិសស​គឺ ការ​ត្រៀម​រៀប​ចំខ្លួន​ថា “តើអ្វី​ដែល​ជា​កាតព្វកិច្ច​ដែល​ត្រូវ ​នឹង​ធ្វើ​ដើម្បី​យក​ទៅ​អនុវត្ដ​ក្តី​ស្រម៉ៃ​របស់​ពួក​គាត់ និង​ការ​សង្ឃឹម​ទុក​ជាមុន​សម្រាប់​នាពេល​អនាគត?”៕